سه‌شنبه, 2 بهمن 1397

در طی سال های اخیر روند کاهشی محسوسی در آبدهی رودخانه های حوزه گرگانرود در استان گلستان مشاهده شده است که این مهم می تواند یکی از پیامد های تغییرات اقلیمی رخ داده دردهه اخیر باشد. هدف از این مطالعه مقایسه تخصیص های منابع آب در شرایط اقلیم دراز مدت حاکم برحوزه آبریزگرگانرود با شرایط اقلیمی رخ داده در دهه اخیر است. بدین منظور، با استفاده از آمار آبدهی دراز مدت رودخانه های حوزه گرگانرود طی سال های آماری (1389- 1354) و آبدهی دهه اخیر طی سال های آماری (1389- 1379) به بررسی وضعیت تخصیص های این حوزه  با کمک نرم افزار تخصیص منابع آب WEAP پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که میزان کمبود آب نسبت به تخصیص های موجود در سراسر حوزه آبریز گرگانرود در سری درازمدت 1389- 1354 معادل 131/92 میلیون متر مکعب در سال می باشددر حالیکه این میزان در سری آماری کوتاه مدت 1389- 1379 به 433/59 میلیون متر مکعب در سال رسیده است که نشانگر آن است که با کاهش آبدهی رودخانه ها در ده سال گذشته میزان تخصیص های تامین نشده افزایش یافته است و این موضوع ضرورت اصلاح تخصیص های منابع آب را به منظور استفاده بهینه و قابل اطمینان از آب در اکثر ایام سال ایجاب می کند.

   تاریخ ثبت: 1393/11/09     |     تعداد بازدید:1065 | |