یکشنبه, 5 خرداد 1398

1396

1395

1394

مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  سند راهبردی پدافند سایبری کشور شورای عالی پدافند غیرعامل کشور 1394/02/29

1393

مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  دستورالعمل تهیه و تصویب مطالعات توجیهی پدافند غیرعامل طرح های توسعه ای مشمول ماده 215 برنامه پنجم توسعه دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو 1393/02/01

1391

مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  ابلاغ ساختار سازمان پدافند غیر عامل 1391/02/30

1390

مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  سند ملی توسعه منابع آب 1390/12/09

1389

1388

مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  آیین نامه اجرایی قانون تشکیل مدیریت بحران کشور 1388/08/02

1387

مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور 1387/04/05