بررسی و ارزیابی مدل Lars-WG در شبیه سازی داده های هواشناسی حوزه آبریز گرگانرود در دوره آماری 1981 – 2011 میلادی

امروزه تغییر اقلیم یکی از بزرگترین و مهم ترین چالش های پیش روی بشر است که اثرات نامطلوبی بر ابعاد مختلف حیات بشری دارد.  پایش اقلیم درازمدت هر منطقه راهکاری مناسب جهت کنترل و رویارویی با عوارض ناشی از تغییرات پیش رو است.  مناسب ترین راه بررسی تغییرات اقلیم در آینده پیش بینی اقلیم است که این مهم جز با استفاده از مدل های اقلیمی چرخه عمومی جو امکان پذیر نمی باشد.  برونداد مدل های گردش عمومی جو نمی تواند مستقیما برای پیش بینی و ارزیابی پیامدهای تغییر اقلیم در مقیاس منطقه ای و نقطه ای مورد استفاده قرار گیرد و نیازمند ریزمقیاس گردانی با لحاظ رفتار اقلیمی مشاهداتی منطقه یا ایستگاه مورد مطالعه است. از روش های متداول برای ریزمقیاس نمایی خروجی مدل های گردش عمومی جو، روش ریزمقیاس نمایی دینامیکی و آماری می باشد. از جمله مدل هایی که از روش های آماری برای ریزمقیاس نمایی بهره می برند مدل Lars-WG است. در این مطالعه به بررسی عملکرد مدل Lars-WG در مدل سازی داده های هواشناسی حوزه آبریز گرگانرود پرداخته شده است.  متغیر های مورد بررسی دمای حداقل، حداکثر، بارش و ساعت آفتابی 9 ایستگاه تبخیر سنجی دایر در حوزه با دوره آماری 30 ساله (1981-2011 میلادی) می باشد.  نتایج نشان داد مدل  Lars-WG در شبیه سازی متغیرهای ذکر شده بخوبی عمل کرده است. بطوری که بیشترین مقدار خطای شبیه سازی دمای 0.24 درجه سانتی گراد و مربوط به ایستگاه آق قلا است. دمای حداکثر شبیه سازی شده با مقدار خطای ماکزیمم 0.6  درجه سانتی گراد مربوط به ایستگاه مینودشت و در ادامه بیشترین خطای مطلق در شبیه سازی بارش 3.44 میلیمتر در ایستگاه میودشت و ساعت  آفتابی 0.6 در ایستگاه تمر می باشد. 

گروه: علوم پایه

  تاریخ ثبت : 9 بهمن 1393
 2175