بررسی وضعیت تخصیص منابع آب در حوزه آبریز گرگانرود

در طی سال های اخیر روند کاهشی محسوسی در آبدهی رودخانه های حوزه گرگانرود در استان گلستان مشاهده شده است که این مهم می تواند یکی از پیامد های تغییرات اقلیمی رخ داده دردهه اخیر باشد. هدف از این مطالعه مقایسه تخصیص های منابع آب در شرایط اقلیم دراز مدت حاکم برحوزه آبریزگرگانرود با شرایط اقلیمی رخ داده در دهه اخیر است. بدین منظور، با استفاده از آمار آبدهی دراز مدت رودخانه های حوزه گرگانرود طی سال های آماری (1389- 1354) و آبدهی دهه اخیر طی سال های آماری (1389- 1379) به بررسی وضعیت تخصیص های این حوزه  با کمک نرم افزار تخصیص منابع آب WEAP پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که میزان کمبود آب نسبت به تخصیص های موجود در سراسر حوزه آبریز گرگانرود در سری درازمدت 1389- 1354 معادل 131/92 میلیون متر مکعب در سال می باشددر حالیکه این میزان در سری آماری کوتاه مدت 1389- 1379 به 433/59 میلیون متر مکعب در سال رسیده است که نشانگر آن است که با کاهش آبدهی رودخانه ها در ده سال گذشته میزان تخصیص های تامین نشده افزایش یافته است و این موضوع ضرورت اصلاح تخصیص های منابع آب را به منظور استفاده بهینه و قابل اطمینان از آب در اکثر ایام سال ایجاب می کند.

گروه: علوم پایه

  تاریخ ثبت : 9 بهمن 1393
 1927