یکشنبه, 18 آذر 1397

عنوان خدمت

مجوز نصب منصوبات چاه برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌شرب و سایر مصارف)

شناسه خدمت

13021446104

نحوه دسترسی به خدمت

مراجعه به دفاتر پست دولتی، پیشخوان دولت و ICT روستایی (لیست دفاتر ارائه دهنده خدمت از اینجا قابل دریافت می باشد)

شرح خدمت

مجوز نصب منصوبات چاه برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌شرب و سایر مصارف)

مدارک مورد نیاز

  • کپی آخرین مجوز حفرچاه

تذکر: در صورتی که مالک یا نماینده چاه قبلی تغییر کرده باشد ابتدا باید مراحل فرآیند اصلاح نام را طی نمایند.

  • نامه سازمان جهاد کشاورزی جهت اجرای نصب سیستم آبیاری تحت فشار
  • تعهد نامه  یا قرارداد نامه نصب کنتور هوشمند
  • فیش برق
  • شناسنامه حفاری تکمیل شده از طرف ناظر حفاری
  • آزمایش آب (نتیجه آزمایش و آنالیز شیمیایی آب از آزمایشگاه های معتبر)

مسئول اصلی ارائه دهنده خدمت

مدیریت حفاظت و بهره برداری از منابع آب در ستاد و ادارات منابع آب شهرستان ها (آدرس ادارات منابع آب از اینجا قابل دریافت می باشد)

استعلامات مورد نیاز

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی،‌ ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی، ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد، صنعت،‌ معدن و تجارت و سایر ارگان های ذیربط

هزینه های انجام خدمت

از اینجا قابل دریافت می باشد

مدت زمان انجام خدمت

83 روز (‌به شرط ارائه به موقع مدارک و جواب استعلامات لازم از طرف متقاضی و وجود تخصیص آب)

قوانین و مقررات

  • قانون توزیع عادلانه آب (اینجا)
  • آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب  (اینجا)
  • دستورالعمل تعیین محل و نظارت بر حفر چاه ها (اینجا)

پیگیری درخواست قبلی

از طریق کد رهگیری (اینجا)

مراحل گردش کار

از اینجا قابل دریافت می باشد