دوشنبه, 31 تیر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سد نگارستان
سد لاستیکی خواجه نفس

حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌شرب و سایر مصارف)
حفر گمانه آزمایشی
استقرار و ترخیص دستگاه حفاری
صدور پروانه حفر چاه به جای چاه
مجوز نصب منصوبات چاه برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌شرب و سایر مصارف) 
مجوز تغییر قدرت منصوبات
صدور روانه کف شکنی و تغییر محل
صدور مجوز تحویل سوخت و فرآورده های نفتی برای چاه های دیزلی
صدور مجوز چاه به جای قنات
صدور مجوز لایروبی قنات
صدور مجوز بیشکاری قنات
پروانه حفر هواکش و گالری بعل کنی چاه
صدور مجوز تغییر قطر چاه
صدور مجوز افزایش / کاهش میزان بهره برداری چاه
برقی کردن چاه
تغییر شرکت حفاری
رسیدگی به درخواست تامین آب واحدهای صنعتی و کشاورزی
درخواست استعلام اعلام نظر در خصوص منابع آبی
رسیدگی به درخواست تخصیص آب برای پروژه های پرورش آبزیان
تعیین و اعلام حد بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها و آنهار طبیعی مرزی
صدور پروانه بهره برداری از آبه ای سطحی واحدهای صنعتی
رسیدگی به درخواست موافقت با برداشت مصالح رودخانه ای
رسیدگی به درخواست صدور مجوز بست بندی آّ برای مصارف شرب
رسیدگی به درخواست صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای کشاورزی
رسیدگی به درخواست پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری
رسیدگی به درخواست مجوز نصب موتور