Tuesday, 20 Azar 1397

 

Cat Name : تک گزینه ای

Doc NumSubjecttypepublisherSend FateVisit Count 
1053مشاوره (تک گزینه ای): عکس برداری هوایی رقومی با GSD و تهیه نقشه تصویر قائم(بازه شماره ۲)Assessmentحفاظت و بهره برداری2018-12-17 4

Show Details

Submit Date: 2018-12-10

visit:4

1052۱۲ مشاوره ای: گشت و بازرسی٬ کنترل بهره برداری و حفاظت کمی و کیفی و تأسیسات آبی شهرستان های گرگان و آق قلاAssessmentحفاظت و بهره برداری2018-12-09 18

Show Details

Submit Date: 2018-12-04

visit:18

1051۱۲ مشاوره ای: گشت و بازرسی٬ کنترل بهره برداری و حفاظت کمی و کیفی و تأسیسات آبی شهرستان های کردکوی٬ بندرگز٬ ترکمن و گمیشانAssessmentحفاظت و بهره برداری2018-12-09 13

Show Details

Submit Date: 2018-12-04

visit:13

1050۱۲ مشاوره ای: گشت و بازرسی٬ کنترل بهره برداری و حفاظت کمی و کیفی و تأسیسات آبی شهرستان های گنبد٬ مینودشت٬ گالیکشAssessmentحفاظت و بهره برداری2018-12-09 11

Show Details

Submit Date: 2018-12-04

visit:11

1049مزایده(عمومی یک مرحله ای): اجاره زمین ۱۴ هکتاری چاپاقلی بندرترکمن(جهت کشت محصولات زراعی و غلات)A single-stage bidبازرگانی2018-12-15 12

Show Details

Submit Date: 2018-12-03

visit:12

1048مزایده(عمومی یک مرحله ای): اجاره زمین ۵ هکتاری نودیجه(جهت کشت محصولات زراعی و غلات)A single-stage bidبازرگانی2018-12-15 11

Show Details

Submit Date: 2018-12-03

visit:11

1047مزایده(عمومی یک مرحله ای): اجاره زمین ۶ هکتاری سد کوثر(جهت کشت محصولات زراعی و غلات)A single-stage bidبازرگانی2018-12-15 10

Show Details

Submit Date: 2018-12-03

visit:10

1046مزایده(عمومی یک مرحله ای): اجاره زمین ۴۲ هکتاری بازگیر(جهت کشت محصولات زراعی و غلات)A single-stage bidبازرگانی2018-12-15 15

Show Details

Submit Date: 2018-12-03

visit:15

1045استعلام قیمت: خدمات ژئوتکنیک پروژه های کوچک تأمین آبInquiryحفاظت و بهره برداری2018-12-05 27

Show Details

Submit Date: 2018-11-27

visit:27

1044مزایده(عمومی یک مرحله ای): تجدید اجاره پرورش ماهی گرمابی سد بوستان سال ۹۷-۹۸A single-stage bidحفاظت و بهره برداری2018-12-08 19

Show Details

Submit Date: 2018-11-26

visit:19

1043مزایده(عمومی یک مرحله ای): تجدید اجاره پرورش ماهی گرمابی سد گلستان سال ۹۷-۹۸A single-stage bidحفاظت و بهره برداری2018-12-08 18

Show Details

Submit Date: 2018-11-26

visit:18

1042مزایده(عمومی یک مرحله ای): تجدید اجاره پرورش ماهی سردآبی و گرمابی در قفس سد گلستان سال ۹۷-۹۸A single-stage bidحفاظت و بهره برداری2018-12-08 11

Show Details

Submit Date: 2018-11-26

visit:11

1041مزایده(عمومی یک مرحله ای): تجدید اجاره پرورش ماهی گرمابی سد دانشمند سال ۹۷-۹۸A single-stage bidحفاظت و بهره برداری2018-12-08 17

Show Details

Submit Date: 2018-11-26

visit:17

1040مزایده(عمومی یک مرحله ای): تجدید اجاره پرورش ماهی مخزن فرعی سد اینچه برون سال ۹۷-۹۸A single-stage bidحفاظت و بهره برداری2018-12-08 23

Show Details

Submit Date: 2018-11-26

visit:23

1039مزایده(عمومی یک مرحله ای): تجدید اجاره پرورش ماهی سردآبی و گرمابی در قفس سد بوستان سال ۹۷-۹۸A single-stage bidحفاظت و بهره برداری2018-12-08 9

Show Details

Submit Date: 2018-11-26

visit:9

1038استعلام قیمت: مطالعه بررسی اثر رسوب در سدهای بالادست سد وشمگیرInquiryحفاظت و بهره برداری2018-11-28 29

Show Details

Submit Date: 2018-11-13

visit:29

1037استعلام قیمت: مطالعه آبزی پروری مخازن سد وشمگیرInquiryحفاظت و بهره برداری2018-11-28 21

Show Details

Submit Date: 2018-11-13

visit:21

1036فراخوان ارزیابی کیفی(یک مرحله ای): حفر یک حلقه چاه آب شرب جایگزین چاه شماره ۴ والش آبادAssessmentطرح و توسعه2018-12-01 32

Show Details

Submit Date: 2018-11-06

visit:32

1035فراخوان ارزیابی کیفی(یک مرحله ای): حفاری چاه آب شرب شماره ۷ فاضل آبادAssessmentطرح و توسعه2018-12-01 22

Show Details

Submit Date: 2018-11-06

visit:22

1034فراخوان ارزیابی کیفی(یک مرحله ای): حفر یک حلقه چاه آب شرب در سازند سخت روستای زیارتAssessmentطرح و توسعه2018-12-01 18

Show Details

Submit Date: 2018-11-06

visit:18

« 1 2 3 4 ... 5 39 » Page: