دوشنبه, 11 اسفند 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
pooyesh
سد نگارستان
سد لاستیکی خواجه نفس

مشخصات عمومی استان گلستان

وسعت استان: 20438 کیلومتر مربع معادل با 1.3 درصد وسعت کشور
جمعیت استان: 1777000 نفر و معادل با 2.4 درصد جمعیت کشور
نقاط جمعیتی استان:  14 شهرستان، تعداد 29 شهر کوچک و بزرگ و تعداد 1075 روستا
وسعت اراضی قابل کشت استان: 850 هزار هکتار
وسعت اراضی زراعی در شرایط موجود: 710 هزار هکتار ( 250 هزار هکتار آبی و 460 هزار هکتار دیم)
متوسط بارندگی استان: 454 میلی متر (تقریبا 2 برابر متوسط بارندگی کشور)
متوسط تبخیر در استان: 1600 میلی متر

اقلیم استان:

  • نواحی شمالی: مناطق دارای بارندگی کمتر از 350 میلیمتر در سال و دارای اقلیم نیمه خشک تا خشک بیابانی
  • نواحی میانی:مناطق دارای بارندگی متوسط 600 میلیمتر در سال و دارای اقلیم معتدل خزری
  • نواحی جنوبی: مناطق دارای بارندگی کمتر از 300 میلیمتر در سال (بارش عموماًبصورت برف)و دارای اقلیم سرد کوهستانی

 

پتانسیل آب استان:

کل پتانسیل آب استان برابر 2485 میلیون متر مکعب است که از این میزان 7/49 درصد پتانسیل آب زیرزمینی و 3/50 درصد پتانسیل آب سطحی است.
استان گلستان با مزیتهای نسبی در زمینه کشاورزی و به خاطر ظرفیتها و قابلیتهای بسیار زیاد، نقش اساسی را در توسعه کشاوزری و امنیت غذائی کشور بعهده دارد و علیرغم محدودیت منابع آب توانسته است برخی رتبه ها را در تولید محصولات کشاورزی بشرح ذیل کسب نماید:
سویا رتبه اول، خاویار رتبه اول، گندم رتبه سوم،  پنبه رتبه سوم، کلزا رتبه سوم، برنج رتبه چهارم، زیتون رتبه پنجم، ماهی گرمابی رتبه چهارم