دوشنبه, 11 اسفند 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
pooyesh
سد نگارستان
سد لاستیکی خواجه نفس

طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته

 

ردیف نام پژوهشگر عنوان پژوهش سال دانلود
1 امیر احمد دهقانی تحقیق روشهای زمینی آماری و روش های نوین در اصلاح روشهای موجود اندازه گیری کمی و کیفی منابع آب و ارائه روش های کاربردی(آبهای زیرزمینی- آبهای سطحی)، موردی استان گلستان 1390  
2 عبدالرضا ظهیری بررسی تغییرات ریخت شناسی و نحوه برآورد نرخ فرسایش عرضی رودخانه ها و ....) (پایان نامه دانشجویی 1390  
3 عبدالرضا جعفریان تاثیرات ژئوشیمیایی سنگهای ولکانیک مافیک پالئوزوئیک آغازین بر آبهای زیرزمینی و سطحی ناحیه نگارمن - خوش ییلاق - الستان (واقع در چهارگوش 1/250000 گرگان 1389  
4 محمد باقر گرجی بررسی عوامل مرتبط با اعتماد درون سازمانی و حفظ نیروی انسانی و تعیین رابطه آنها با تعهد سازمانی کارکنان آب منطقه ای گلستان 1389  
5

ابوالفضل اکبرپور

شیرین صاحبدل

ارزیابی کمی و کیفی سناریوهای آب سطحی با استفاده از نرم افزار weap (مطالعه موردی حوضه قره سو) 1389
6 امیر احمد دهقانی بررسی عوامل تشدید کننده فرسایش و رسوبگذاری رودخانه ها 1388  
7 محمد حسین امید بررسی تطبیقی روش های برآورد رسوب و انتخاب بهترین مدل برای برآورد بارهای رسوبی رودخانه های چهل چای و سرشاخه های آن شامل نرماب و خرمالو 1388  
8 محمد عباسی ارزیابی آسیب پذیری ابخوان ابرفتی گرگان به روش Drastic و تعیین حریم کیفی نقطه ای آبخوان 1388  
9 مرتضی جیریایی شراهی تحلیل دینامیکی سدها با لحاظ در نظر گرفتن اندرکنش پی-بدنه مطالعه موردی سد نرماب- استان گلستان 1388  
10 عبدالرضا ظهیری اثر متقابل سازه های تقاطعی (پل ها، بندهای انحرافی و ...) بر رژیم طبیعی رودخانه ها ) 1388  
11 رسول قربانی مطالعه نقش آببندان های دو منظوره کشاورزی-شیلاتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی استان گلستان 1388  
12 امیر سعدالدین تجزیه و تحلیل جریان آبراهه ای در حوزه رودخانه گرگانرود(پتانسیل- بهره برداری) 1387  
13 حسین عرب عامری تحقیق پیرامون پایدارسازی خاکهای مساله دار در اجرای طرحهای آبی 1387  
14 گلعلی پور تحقیق و تعیین شاخص آسیب پذیری زیست محیطی منابع آب 1387
15 ابوالفضل مساعدی بررسی کارایی روشهای مختلف برآورد رسوب معلق در ایستگاههای هیدرومتری استان گلستان 1387  
16 موسی حسام ارزیابی و مقایسه راندمان کاربرد آبیاری تحت شیوه های آبیاری سطحی و سنتی و مدرن و بارانی در استان گلستان 1387  
17 مهرتاش قلی نژاد تحقیق و بررسی پیرامون عمر مفید چاههای عمیق 1387  
18 مهدی مفتاح هلقی بهینه سازی بهره برداری از دریاچه ها و تالابهای حوضه آبریز اترک 1387  
19 سید محسن حسینی بررسی منابع آب حاصل از احداث مخازن و تاسیسات آبی و چاه های بهره برداری و تعیین قیمت تمام شده آب مربوطه ( مطالعه موردی گلستان ) 1386
20 غلامحسین کرمی بررسی منابع آب و آلاینده های منابع آب ( مطالعه موردی در گرگانرود  ) 1386  
21 امیر سعدالدین امکان سنجی مدیریت منابع آب با بررسی سیستم (DSS) برنامه مدیریت سیستم سدهای مخزنی ( مطالعه موردی در گرگانرود) 1386
22 حامد رضایی امکان سنجی اجرای تاسیسات آب کوچک با بررسی و تحقیق پیرامون ویژگیهای ژئوتکنیکی خاکهای استان گلستان 1386  
23 علیرضا مهرجو بررسی و تحقیق رودخانه های قره سو تا زرین گل و بررسی اثرات اقتصادی و زیست محیطی برداشت شن و ماسه از رودخانه های مذکور 1386  
24 محمد یارمحمدی بررسی داده های آماری منابع آب و هواشناسی ( مطالعات پایه منابع آب ) و تهیه نرم افزار جامع محاسباتی آمار آب و هواشناسی 1386
25 حسن فرازجو بررسی ارتباط بارش – رواناب سطحی در حوضه سد گلستان و تهیه مدل عصبی هوشمند بارش - رواناب 1386