تدوین راهبرد برای اداره آمار و فناوری اطلاعات شرکت آبفار گلستان با استفاده از ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی

امروزه اهمیت نقش روزافزون آمار و اطلاعات و به عنوان پیش نیاز کلیه تصمیم گیری ها ، سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها بر کسی پوشیده نیست . این نقش و قابلیت های آن در عصر اطلاعات به قدری بدیهی است که نظام آماری و سامانه های اطلاعاتی آنها نه تنها از شاخص های توسعه یافتگی به شمار می رود بلکه در اختیار نداشتن آمار و اطلاعات کافی ، صحیح و بهنگام ، اتخاذ سیاست های موثر و برنامه ریزی های توسعه ای ناممکن می گرداند. در دو دهه اخیر، واژه فناوری اطّلاعات یا فناوری اطّلاعات و ارتباطات به عنوان یک پدیده نوظهور و قدرتمند، جایگاه جهانی خود را پیدا کرده است و از هم اکنون انتظار میرود در ساختارهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و همچنین در بنیانه ای سنّتی اداره جوامع، تحولات اساسی رخ دهد و سیستم جدیدی از مدیریت معرفی گردد. گسترش فناوری اطّلاعات و ارتباطات باعث ایجاد تحولات بسیاری شده است. و این امر موجب شده تا اداره آمار و فناوری اطلاعات شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان به تدوین راهبردهای لازم در این جهت بپردازددر پژوهش حاضر تلاش شده است با استفاده از برخی از روشهای کمی، راهبردهایی برای شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان تدوین و اولویت آنها معین گردیده است. از این رو با استفاده از ماتریسهای ارزیابی عوامل خارجی (EFE) و داخلی (IFE)، سوات (SWOT)، و داخلی و خارجی (IE) مهمترین عوامل شناسایی و ضمن تعیین جهت راهبردی شرکت، گزینه های ممکن مشخص شده است. سپس با استفاده از ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی (QSPM) گزینه های مختلف مورد ارزیابی و قضاوت قرار گرفته و از بین آنها مناسب ترین گزینه انتخاب شده است. طبق نتایج این پژوهش راهبرد پیاده سازی نظام جامع فناوری اطلاعات مبتنی بر داده با ایجاد نگرش سیستمی برای اداره آمار و فناوری اطلاعات شرکت آب و فاضلاب روستایی گلستان توصیه می شود.

  تاریخ ثبت : 9 بهمن 1393
 1503