سه‌شنبه, 2 بهمن 1397

اعضای کمیته مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان

 

ردیف

نام و نام خانوادگی پست سازمانی سمت در کمیته
1 علی نظری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل رئیس کمیته
2 جمشید بهمنی رئیس گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل دبیر کمیته
3 حسین دهقان معاون حفاظت و بهره برداری عضو کمیته
4 امین حسنی سرپرست معاونت برنامه ریزی عضو کمیته
5 حبیب الله شاکری سرپرست معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی و فرمانده پایگاه مقاومت بسیج عضو کمیته
6 داود گیلک حکیم آبادی معاون طرح و توسعه عضو کمیته
7 حسن فرازجو سرپرست دفتر مطالعات پایه منابع آب عضو کمیته
8 حسین حاجی حسینی مدیر دفتر حراست عضو کمیته
9 اباصلت شجاع شفیعی مدیر رودخانه ها و سواحل عضو کمیته
10 شعبان رسولی مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی عضو کمیته