دوشنبه, 27 خرداد 1398

موقعیت برخی از سدهای مهم استان

مشخصات سدهای استان

ردیف

نام سد

وضعیت

نام رودخانه

نوع سد

نوع مصرف

حجم مخزن (میلیون متر مکعب)

موقعیت جغرافیایی

1

وشمگیر

بهره‌برداری

گرگانرود

خاکی همگن

کشاورزی -صنعت-پرورش ماهی-کنترل سیل

42

14 کیلومتری  شرق شهر انبارالوم

2

گلستان

بهره‌برداری

گرگانرود

خاکی همگن

کشاورزی -صنعت-پرورش ماهی-کنترل سیل

52

15 کیلومتری شرق شهر گنبد کاووس

3

بوستان

بهره‌برداری

گرگانرود

خاکی همگن

کشاورزی -صنعت-پرورش ماهی-کنترل سیل

37

7 کیلومتری شمال غرب شهر کلاله

4

نگارستان

بهره‌برداری

زرین گل

خاکی

کشاورزی -شرب- صنعت

24

2 کیلومتری جنوب شهر علی آباد کتول

5 کوثر بهره‌برداری گرمابدشت خاکی غیر همگن صنعت - کشاورزی-پرورش ماهی 7 8 کیلومتری جنوب شرق شهرگرگان

6

شهید ایمری

بهره‌برداری

سیاه جوی

خاکی

کشاورزی - پرورش ماهی

4

17 کیلومتری شمال غرب شهر گنبد

7

شهید قربانی

بهره‌برداری

سیاه جوی

خاکی

کشاورزی - پرورش ماهی

6

19 کیلومتری شمال غرب شهر گنبد

8

شهید دستغیب

بهره‌برداری

زرین گل

خاکی

کشاورزی - پرورش ماهی

3

15 کیلومتری شرق شهر آق قلا

9

شهید چمران

بهره‌برداری

گرگانرود

خاکی

کشاورزی- پرورش ماهی

3

6 کیلومتری شمال غرب شهر کلاله

10 خواجه نفس بهره‌برداری گرگانرود سد لاستیکی کشاورزی 2 8 کیلومتری غرب شهر سیمین شهر
11 دیکچه بهره‌برداری گرگانرود سد لاستیکی کشاورزی 3 15 کیلومتری غرب شهر گنبد کاووس
12 دانشمند بهره‌برداری *** *** *** *** ***
13 آلاگل بهره‌برداری *** *** *** *** ***
14 اینچه برون بهره‌برداری *** *** *** *** ***
15 آلماگل بهره‌برداری *** *** *** *** ***
16 کرند بهره‌برداری *** *** *** *** ***
17 نرماب در حال اجرا نرماب چهل‌چای خاکی همگن شرب - صنعت - کشاورزی 115 4 کیلومتری جنوب شهر مینودشت
18 چایلی آماده اجرا *** *** *** *** ***
19 محمدآباد آماده اجرا محمدآباد خاکی شرب - صنعت - کشاورزی سد انحرافی 13 کیلومتری جنوب شهر فاضل آباد
20 آقدکش در حال اجرا گرگانرود سد لاستیکی کشاورزی -صنعت- کنترل سیل 24 10 کیلومتری شرق شهر آق قلا
21 رامیان مطالعاتی قره‌چای خاکی شرب - صنعت - کشاورزی 23 1 کیلومتری جنوب شهر رامیان
22 شصتکلاته مطالعاتی شصتکلاته خاکی شرب - صنعت - کشاورزی 7.5 9 کیلومتری جنوب غرب شهرگرگان