دوشنبه, 27 خرداد 1398

کمیته تحقیقات

بدینوسیله از کلیه محققین و  اندیشمندان شاغل به  فعالیت در دانشگاه، مراکز آموزش عالی، موسسات پژوهشی و ... دعوت می گردد با ارائه پیشنهادات پژوهشی در ارتباط با موضوع آب و منابع آب با کمیته تحقیقات و پژوهش این شرکت همکاری نمایند .

در همین راستا کمیته تحقیقات شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان آماده دریافت، بررسی و عقد قراردادهای پژوهشی کلیه محققین محترم جهت بررسی در کمیته می باشد.

 

لازم به توضیح است:

1- پیشنهادات در چارچوب اولویت های پژوهشی شرکت و یا دارای ایده نو و تازه در اولویت می باشد.

2- پیشنهاد پژوهشی باید در قالب فرم خام ارائه پیشنهاد و به طور کامل و دقیق تنظیم و به دبیرخانه کمیته تحقیقات شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان تحویل گردد. (دانلود فرم پیشنهاد پژوهشی)

3- پیشنهادهای پژوهشی می تواند در چهارچوب اولویت های تحقیقاتی شرکت و یا مسایل و مشکلات دیگر مرتبط با آب در استان  گلستان باشد.

 

اولویت های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال 97

اولویت های تحقیقاتی سال 95 شرکت آب منطقه ای گلستان