یکشنبه, 18 آذر 1397

عنوان خدمت

رسیدگی به درخواست تامین آب واحدهای صنعتی و کشاورزی

شناسه خدمت

13021446116

نحوه دسترسی به خدمت

مراجعه به دفاتر پست دولتی، پیشخوان دولت و ICT روستایی (لیست دفاتر ارائه دهنده خدمت از اینجا قابل دریافت می باشد)

شرح خدمت

رسیدگی به درخواست تامین آب واحدهای صنعتی و کشاورزی

مدارک مورد نیاز

 • استعلام از ارگان مربوطه
 • تکمیل فرم شماره یک و گواهی محضری
 • تصویر برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی
 • تصویر برابر با اصل اسناد مالکیت زمین (فرم اسشهادیه ،قولنامه و...)
 • درصورتیکه درخواست کننده شرکت یا اشخاص حقوقی باشند:
 • تصوربرابر بااصل اساسنامه شرکت
 • تصویر برابربااصل آخرین آگهی تغییرات شرکت
 • روزنامه رسمی
 • معرفی نماینده شرکت
 • فرم تعهدنامه پساب
 • فرم تعهدنامه شورایی (عدم مجاورت با منابع آبی مجاور)
 • فرم تعهدنامه عدم مصرف به غیر

مسئول اصلی ارائه دهنده خدمت

مدیریت حفاظت و بهره برداری از منابع آب در ستاد و ادارات منابع آب شهرستان ها (آدرس ادارات منابع آب از اینجا قابل دریافت می باشد)

استعلامات مورد نیاز

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی،‌ ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی، ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد، صنعت،‌ معدن و تجارت و سایر ارگان های ذیربط

هزینه های انجام خدمت

از اینجا قابل دریافت می باشد

مدت زمان انجام خدمت

83 روز (‌به شرط ارائه به موقع مدارک و جواب استعلامات لازم از طرف متقاضی و وجود تخصیص آب)

قوانین و مقررات

 • قانون توزیع عادلانه آب (اینجا)
 • آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب  (اینجا)
 • دستورالعمل تعیین محل و نظارت بر حفر چاه ها (اینجا)

پیگیری درخواست قبلی

از طریق کد رهگیری (اینجا)

مراحل گردش کار

از اینجا قابل دریافت می باشد