دوشنبه, 26 آذر 1397

عنوان خدمت

حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌شرب و سایر مصارف)

شناسه خدمت

13021446100

نحوه دسترسی به خدمت

مراجعه به دفاتر پست دولتی، پیشخوان دولت و ICT روستایی (لیست دفاتر ارائه دهنده خدمت از اینجا قابل دریافت می باشد)

شرح خدمت

حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌شرب و سایر مصارف

مدارک مورد نیاز

 • استعلام از ارگان مربوطه
 • تکمیل فرم شماره یک وگواهی محضری
 • تصویر برابر با اصل شناسنامه وکارت ملی
 • تصویر برابربا اصل اسنادمالکیت زمین (فرم اسشهادیه، قولنامه و...)
 • درصورتیکه درخواست کننده شرکت یا اشخاص حقوقی باشند:
 • تصویر برابر با اصل اساسنامه شرکت
 • تصویر برابربا اصل آخرین آگهی تغییرات شرکت
 • روزنامه رسمی
 • معرفی نماینده شرکت
 • فرم تعهدنامه پساب
 • فرم تعهدنامه شورایی (عدم مجاورت با منابع آبی مجاور)
 • فرم تعهدنامه عدم مصرف به غیر

مسئول اصلی ارائه دهنده خدمت

مدیریت حفاظت و بهره برداری از منابع آب در ستاد و ادارات منابع آب شهرستان ها (آدرس ادارات منابع آب از اینجا قابل دریافت می باشد)

استعلامات مورد نیاز

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی،‌ ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی، ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد، صنعت،‌ معدن و تجارت و سایر ارگان های ذیربط

هزینه های انجام خدمت

از اینجا قابل دریافت می باشد

مدت زمان انجام خدمت

83 روز (‌به شرط ارائه به موقع مدارک و جواب استعلامات لازم از طرف متقاضی و وجود تخصیص آب)

قوانین و مقررات

 • قانون توزیع عادلانه آب (اینجا)
 • آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب  (اینجا)
 • دستورالعمل تعیین محل و نظارت بر حفر چاه ها (اینجا)

پیگیری درخواست قبلی

از طریق کد رهگیری (اینجا)

مراحل گردش کار

از اینجا قابل دریافت می باشد