سه‌شنبه, 20 آذر 1397

1391

آیین نامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  آبزی پروری در سدها و شبکه های آبیاری و زهکشی با اهداف غیر شرب وزارت نیرو 1391/04/13

1390

آیین نامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  آیین نامه تشخیص صلاحیت سدها - وزارت نیرو ٢ - ب خ ب/آ ص ش ب س وزارت نیرو 1390/02/10
  تشخیص صلاحیت شرکت های بهره برداری و نگهداری و کنترل ایمنی سدها ٢ - ب خ ب/آ ص ش ب س-١ وزارت نیرو 1390/02/10

1389

آیین نامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  جلوگیری از تجاوز به محدوده سدها، شبکه ها، تاسیسات آبیاری و زهکشی و کانالها و مجاری آبی سطحی طبیعی و عمومی ٨٩/١٠٠/٢٣٢٦٢ شرکت مدیریت منابع آب ایران 1389/12/09