دوشنبه, 26 آذر 1397

1393

تصویب نامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری در سال 1393 ٢٠٦/٩٣/٥٦٢ دفتر ریاست جمهوری 1393/01/20

1390

تصویب نامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  تشکیل کارگروه توسعه بخش کشاورزی ٢٠٢٢٨٥/ت - هـ دفتر ریاست جمهوری 1390/02/13

1388

تصویب نامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  تشکیل ستاد خشکسالی ٢٢٧٦٦٢/ت٤٢٦٤٩ ه هیئت وزیران 1388/11/18
  اصلاح الگوی مصرف آب ٩٩٦٠٣/ت٤٢٤٠٠ه هیئت وزیران 1388/05/17

1385

تصویب نامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  اجرای بخشی از شبکه های فرعی انتقال آب سدها به مزارع توسط وزارت نیرو ٢٧٤٩٢٩١/ت٣٥٣٠٧ه هیئت وزیران 1385/10/05

1384

تصویب نامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  دستورالعمل تعیین حریم کیفی آبهای سطحی 29101/58977 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1384/09/01