دوشنبه, 26 آذر 1397

1391

قانون

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون استفاده حداکثر از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور ٩٧٣٩٠ دفتر ریاست جمهوری 1391/06/04

1390

قانون

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ١٨١٦٦٤ دفتر ریاست جمهوری 1390/10/17

1383

قانون

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون برگزاری مناقصات ١٣٠٨٩٠ مجلس شورای اسلامی 1383/11/12