جمعه, 2 فروردین 1398

1397

منابع انسانی

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  مشمولین وظیفه نحوه پذیرش مشمولین وظیفه 97/191/6068 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1397/03/27
  قرارداد درمان 98-97 بیمه نامه تأمین و حفظ سلامت کارکنان صنعت آب و برق 3301/97/35/00 وزارت نیرو 1397/04/01
  ابلاغ دستورالعمل جذب و پذیرش مشمولین وظیفه اعلام سامانه ثبت نام امریه سربازی 97/190/11838 وزارت نیرو 1397/06/04
  الحاقیه پیشنهادی منضم به قرارداد درمان کارکنان الحاقیه پیشنهادی منضم به قرارداد درمان کارکنان - بیمه دانا 1397/03/31

1396

منابع انسانی

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری قانون مدیریت خدمات کشوری 50700/135716 رئیس جمهور 1396/10/27
  قرارداد درمان 97-96 بیمه نامه تأمین و حفظ سلامت کارکنان وزارت نیرو 1396/04/01
  حقوق و مزایا حقوق و مزایای کارمندان صنعت آب و برق 96/13972/50/100 وزارت نیرو 1396/02/04
  دستورالعمل شورای عالی کار حقوق و مزایای مشمولین قانون کار شاغل در شرکتهای تابعه 96/15007/50/100 وزارت نیرو 1396/02/02
  مرخصی تشویقی زایمان مرخصی تشویقی سه روزه برای کلیه مردان شاغل 96/191/15332 وزارت نیرو 1396/07/29
  فرم ارزشیابی عملکرد سال 96 دستورالعمل اجرایی فرآیند ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان رسمی و پیمانی و کارکنان قراردادی 1308186 معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور 1396/05/10

1395

منابع انسانی

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  ارتقاء مدرک تحصیلی ارتقاء مدرک 95/38501/510 وزارت نیرو 1395/09/09

1394

منابع انسانی

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  بیمه عمر و حوادث تفاهم نامه بیمه عمر و حوادث و مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان صنعت آب و برق وزارت نیرو 1394/04/01

1386

منابع انسانی

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  دستورالعمل پاداش تحصیلی پرداخت پاداش به دانش آموزان و دانشجویان ممتاز فرزند کارکنان 33360/190 مدیریت منابع آّب ایران 1386/05/24