چهارشنبه, 25 مهر 1397

 

 گروه: برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب
مرمت و بازسازی تأسیسات آبی در دست بهره برداری
مرمت و بازسازی سدها و تأسیسات وابسته - مرمت و بازسازی شبکه ها - مطالعه پروژه های مرمت و بازسازی سد و شبکه و تأسیسات وابسته

 

تاریخ شروع : 1388/01/01  |  تاریخ پایان :

مجری طرح : آب منطقه ای استان گلستان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 80   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب
علاج بخشی سد وشمگیر
نوسازی ایستگاههای پمپاژ ساحل چپ و راست - بازسازی سد و شمگیر و بهبود و توسعه شبکه آن تا سقف 21000 هکتار

 

تاریخ شروع : 1388/01/01  |  تاریخ پایان : 1394/12/29

مجری طرح : آب منطقه ای استان گلستان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 6   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب
تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آبهای سطحی و زیر زمینی گلستان
عملیات اجرایی شبکه سنجش آبهای سطحی و زیر زمینی

 

تاریخ شروع : 1341/01/01  |  تاریخ پایان :

مجری طرح : آب منطقه ای استان گلستان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 88   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب
مطالعه و اجرای طرح های تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیل استان گلستان
تغذیه مصنوعی و پخش سیل 15 میلیون متر مکعب - عملیات تعادل بخشی آبهای زیرزمینی بمیزان 141 میلیون مترمکعب

 

تاریخ شروع : 1384/01/01  |  تاریخ پایان :

مجری طرح : آب منطقه ای استان گلستان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 71   درصد   

توضیحات بیشتر