شنبه, 31 فروردین 1398

 

 گروه: تامین و عرضه آب
اجرای زهکشی اراضی اولویت دار گلستان

 

تاریخ شروع : 1387/01/01  |  تاریخ پایان : 1400/12/29

مجری طرح :                                                                        
پیشرفت فیزیکی طرح : 24   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: تامین و عرضه آب
احداث شبکه آبیاری و زهکشی نرماب

 

تاریخ شروع : 1388/01/01  |  تاریخ پایان : 1399/12/30

مجری طرح :                                                                        
پیشرفت فیزیکی طرح : 1   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: تامین و عرضه آب
احداث شبکه آبیاری و زهکشی قره سو و زرین گل

 

تاریخ شروع : 1393/01/01  |  تاریخ پایان : 1399/12/30

مجری طرح :                                                                        
پیشرفت فیزیکی طرح : 0   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: تامین و عرضه آب
عملیات اجرایی شبکه های آبیاری و زهکشی

 

تاریخ شروع : 1387/01/01  |  تاریخ پایان : 1399/12/30

مجری طرح :                                                                        
پیشرفت فیزیکی طرح : 63   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: تامین و عرضه آب
تکمیل مطالعات آبرسانی از سد نومل به گرگان

 

تاریخ شروع : 1391/01/01  |  تاریخ پایان : 1397/12/29

مجری طرح :                                                                        
پیشرفت فیزیکی طرح : 2   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: تامین و عرضه آب
آبرسانی از سد نومل به گرگان

 

تاریخ شروع : 1391/01/01  |  تاریخ پایان : 1398/12/29

مجری طرح :                                                                        
پیشرفت فیزیکی طرح : 2   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: تامین و عرضه آب
آبرسانی به شهر کلاله

 

تاریخ شروع : 1391/01/01  |  تاریخ پایان : 1398/12/29

مجری طرح :                                                                        
پیشرفت فیزیکی طرح : 21   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: تامین و عرضه آب
آبرسانی به شهرهاو روستاهای نوار مرزی استان گلستان

 

تاریخ شروع : 1391/01/01  |  تاریخ پایان : 1398/12/29

مجری طرح :                                                                        
پیشرفت فیزیکی طرح : 4   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: تامین و عرضه آب
آبرسانی به شهرهای رامیان و آزادشهر و شهرهای مسیر

 

تاریخ شروع : 1388/01/01  |  تاریخ پایان : 1398/12/29

مجری طرح :                                                                        
پیشرفت فیزیکی طرح : 37   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: تامین و عرضه آب
پروژه آبرسانی به شهرهای بندر ترکمن و گمیشان

 

تاریخ شروع : 1379/01/01  |  تاریخ پایان : 1398/12/29

مجری طرح :                                                                        
پیشرفت فیزیکی طرح : 92   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: تامین و عرضه آب
پروژه آبرسانی به شهر گرگان

 

تاریخ شروع : 1379/01/01  |  تاریخ پایان : 1399/12/30

مجری طرح :                                                                        
پیشرفت فیزیکی طرح : 97   درصد   

توضیحات بیشتر