یکشنبه, 27 آبان 1397

 

 گروه: تامین و عرضه آب
تکمیل مطالعات و اجرای آبرسانی از سد نومل (کوثر) به گرگان
تأمین آب شرب بمیزان 4 پروژه

 

تاریخ شروع : 1391/01/01  |  تاریخ پایان : 1394/12/29

مجری طرح : آب منطقه ای استان گلستان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 0   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: تامین و عرضه آب
تکمیل مطالعات و اجرای طرح توسعه آب محمد آباد ( به نسبت 45 درصد منابع عمومی و 55 درصد سایر منابع)
تأمین آب شرب بمیزان 19 میلیون مترمکعب

 

تاریخ شروع : 1391/01/01  |  تاریخ پایان : 1394/12/29

مجری طرح : آب منطقه ای استان گلستان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 0   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب
مرمت و بازسازی تأسیسات آبی در دست بهره برداری
مرمت و بازسازی سدها و تأسیسات وابسته - مرمت و بازسازی شبکه ها - مطالعه پروژه های مرمت و بازسازی سد و شبکه و تأسیسات وابسته

 

تاریخ شروع : 1388/01/01  |  تاریخ پایان :

مجری طرح : آب منطقه ای استان گلستان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 80   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب
علاج بخشی سد وشمگیر
نوسازی ایستگاههای پمپاژ ساحل چپ و راست - بازسازی سد و شمگیر و بهبود و توسعه شبکه آن تا سقف 21000 هکتار

 

تاریخ شروع : 1388/01/01  |  تاریخ پایان : 1394/12/29

مجری طرح : آب منطقه ای استان گلستان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 6   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: تامین و عرضه آب
ساختمان شبکه های آبیاری و زهکشی قره سو و زرینگل - وامی
ایجاد شبکه آبیاری و زهکشی در سطح 14100 هکتار برای اراضی کشاورزی

 

تاریخ شروع : 1393/01/01  |  تاریخ پایان : 1394/12/29

مجری طرح : آب منطقه ای استان گلستان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 0   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: تامین و عرضه آب
احداث سد لاستیکی آقدکش
تأمین آب کشاورزی و صنعت بمیزان 17 میلیون مترمکعب

 

تاریخ شروع : 1391/01/01  |  تاریخ پایان : 1394/12/29

مجری طرح : آب منطقه ای استان گلستان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 7   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: تامین و عرضه آب
آبرسانی به شهر کلاله
تأمین آب شرب بمیزان 3 میلیون مترمکعب

 

تاریخ شروع : 1391/01/01  |  تاریخ پایان : 1394/12/29

مجری طرح : آب منطقه ای استان گلستان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 4   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: تامین و عرضه آب
ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی نرماب
بهبود و توسعه 20000 هکتار از اراضی کشاورزی پایاب سد

 

تاریخ شروع : 1387/01/01  |  تاریخ پایان : 1397/12/29

مجری طرح : آب منطقه ای استان گلستان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 0   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: تامین و عرضه آب
ساختمان سد نرماب
تأمین آب کشاورزی ،شرب، صنعت و محیط زیست به میزان 175 میلیون مترمکعب

 

تاریخ شروع : 1387/01/01  |  تاریخ پایان : 1397/12/29

مجری طرح : آب منطقه ای استان گلستان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 25   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: تامین و عرضه آب
مطالعه و اجرای زهکشی اراضی اولویتدار گلستان
مطالعه زهکشی در سطح 280 هزار هکتار - اجرای زهکشی 280 هزار هکتار اراضی شمالی استان

 

تاریخ شروع : 1387/01/01  |  تاریخ پایان : 1394/12/29

مجری طرح : آب منطقه ای استان گلستان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 16   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: تامین و عرضه آب
ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی گلستان 2
ایجاد شبکه های آبیاری و زهکشی در سطح 4000 هکتار

 

تاریخ شروع : 1374/01/01  |  تاریخ پایان : 1394/12/29

مجری طرح : آب منطقه ای استان گلستان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 99   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: تامین و عرضه آب
ساختمان شبکه های آبیاری و زهکشی قره سو و زرینگل
ایجاد شبکه آبیاری و زهکشی در سطح 14100 هکتار برای اراضی کشاورزی

 

تاریخ شروع : 1381/01/01  |  تاریخ پایان : 1394/12/29

مجری طرح : آب منطقه ای استان گلستان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 55   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: تامین و عرضه آب
ساختمان سدهای قره چــآی و زرینگل
تامین آب کشاورزی به میزان 55 میلیون مترمکعب

 

تاریخ شروع : 1381/01/01  |  تاریخ پایان : 1394/12/29

مجری طرح : آب منطقه ای استان گلستان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 84   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: تامین و عرضه آب
طرح آبرسانی به شهرهای آزادشهر و رامیان و شهرهای مسیر
تامین آب شهر به میزان 20 میلون مترمکعب

 

تاریخ شروع : 1388/01/01  |  تاریخ پایان : 1394/12/29

مجری طرح : آب منطقه ای استان گلستان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 24   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: تامین و عرضه آب
طرح آبرسانی به شهر بندرترکمن و گمیشان
تامین آب شهر به میزان 15.5 میلون مترمکعب در سال افق طرح 1410

 

تاریخ شروع : 1374/01/01  |  تاریخ پایان : 1394/12/29

مجری طرح : آب منطقه ای استان گلستان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 86   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب
تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آبهای سطحی و زیر زمینی گلستان
عملیات اجرایی شبکه سنجش آبهای سطحی و زیر زمینی

 

تاریخ شروع : 1341/01/01  |  تاریخ پایان :

مجری طرح : آب منطقه ای استان گلستان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 88   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب
مطالعه و اجرای طرح های تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیل استان گلستان
تغذیه مصنوعی و پخش سیل 15 میلیون متر مکعب - عملیات تعادل بخشی آبهای زیرزمینی بمیزان 141 میلیون مترمکعب

 

تاریخ شروع : 1384/01/01  |  تاریخ پایان :

مجری طرح : آب منطقه ای استان گلستان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 71   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: مهندسی رودخانه ها و سواحل
کنترل سیل در حوضه گرگانرود
انجام مطالعات سیل خیزی جامع استان و هشدار سیل، کنترل سیلاب و تهیه و اجرای طرحهای کنترل سیل در حوزه گرگانرود با سه محور : آبخیزداری – هشدار سیل – مهندسی رودخانه با اجرای طرحهای سازه ای ، لایروبی و ساماندهی ، فرهنگی و آموزشی

 

تاریخ شروع : 1381/01/01  |  تاریخ پایان : 1394/12/29

مجری طرح : آب منطقه ای استان گلستان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 78   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: تامین و عرضه آب
طرح آبرسانی به گرگان
تامین 2000 لیتر در ثانیه آب شرب در سال افق طرح 1410

 

تاریخ شروع : 1374/01/01  |  تاریخ پایان : 1394/12/29

مجری طرح : آب منطقه ای استان گلستان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 90   درصد   

توضیحات بیشتر