یکشنبه, 30 دی 1397

 

 گروه: تامین و عرضه آب
تکمیل مطالعات آبرسانی از سد نومل به گرگان

 

تاریخ شروع : 1391/01/01  |  تاریخ پایان : 1397/12/29

مجری طرح :                                                                        
پیشرفت فیزیکی طرح : 2   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: تامین و عرضه آب
آبرسانی از سد نومل به گرگان

 

تاریخ شروع : 1391/01/01  |  تاریخ پایان : 1398/12/29

مجری طرح :                                                                        
پیشرفت فیزیکی طرح : 2   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: تامین و عرضه آب
آبرسانی به شهر کلاله

 

تاریخ شروع : 1391/01/01  |  تاریخ پایان : 1398/12/29

مجری طرح :                                                                        
پیشرفت فیزیکی طرح : 21   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: تامین و عرضه آب
آبرسانی به شهرهاو روستاهای نوار مرزی استان گلستان

 

تاریخ شروع : 1391/01/01  |  تاریخ پایان : 1398/12/29

مجری طرح :                                                                        
پیشرفت فیزیکی طرح : 4   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: تامین و عرضه آب
آبرسانی به شهرهای رامیان و آزادشهر و شهرهای مسیر

 

تاریخ شروع : 1388/01/01  |  تاریخ پایان : 1398/12/29

مجری طرح :                                                                        
پیشرفت فیزیکی طرح : 37   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: تامین و عرضه آب
پروژه آبرسانی به شهرهای بندر ترکمن و گمیشان

 

تاریخ شروع : 1379/01/01  |  تاریخ پایان : 1398/12/29

مجری طرح :                                                                        
پیشرفت فیزیکی طرح : 92   درصد   

توضیحات بیشتر